Fosses septiques, égouts, séparateurs de graisses, puits de décantation

Informatiefiche: afvalstoffen inzameling

Activiteit: ledigen van septische putten, reinigen en ontstoppen van rioleringen, ledigen van vetafscheiders en ledigen van bezinkputten in industriële installaties.

En Flandre, la collecte des déchets est réglementée par le « décret cycles de matériaux et déchets » ainsi que par le « Vlarema ». L’article 6.1.1.4 du Vlarema impose aux collecteurs, commerçants et agents de déchets de communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être collectés séparément.

Deze informatiefolder heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de verschillende voorschriften met betrekking tot de afvalstoffen die niet mogen geloosd worden in de riolering, ongeacht of deze lozing rechtstreeks gebeurt of via een behandelingsinstallatie zoals een septische put, een vetafscheider, een bezinkput, enz. Deze afvalstoffen kunnen ingedeeld worden in 2 groepen : (1) de afvalstoffen met terugnameplicht of die vallen onder een collectief plan en (2) de overige afvalstoffen waarvoor een gescheiden inzameling verplicht is.

De volgende afvalstoffen moeten apart ingezameld worden en mogen bijgevolg niet geloosd worden in de riolering:

Afvalstoffen met terugnameplicht of die vallen onder een collectief plan:

 • afgewerkte olie: vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten, …
 • oude en vervallen geneesmiddelen
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten: vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

Les médicaments peuvent être déposés dans une pharmacie.

Via dépôt chez le commerçant où les produits ont été acquis ou où de nouveaux produits similaires sont achetés.

 • petits déchets dangereux (PDD) :
  • les restes de peinture, encres, colles et résines : p. ex. peinture, laque, vernis, agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline, colles, résines, silicones, colorants, toner, encres, encres d’impression
  • les huiles et graisses : p. ex. huile pour meuble, encaustique, carburants
  • les solvants : p. ex. dégraissants, produits de teinturerie, détachants, produits mordants et décapants, trichloréthylène, tétrachloréthylène, chloroforme, éther de pétrole, éther, essence de nettoyage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène, white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants de cellulose, glycol, antigel …
  • les acides : p. ex. acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment, acide sulfurique, acide de batterie, acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique, liquides de fixation et liquides de bains d’arrêt
  • basen: vb. ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak, bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater (Javel), hypochlorieten, hypochloraten, fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
  • les produits de nettoyage : p. ex. savons, poudres à lessiver, détergents pour WC, produits de rinçage pour vaisselle, produits de nettoyage des métaux, produits d’élimination de la rouille, cire pour voiture
  • stoffen of producten met kwik: vb. kwikthermometers;
  • KGA met gemengde samenstelling: vb. restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen, …
 • Recycleerbaar papier en karton: vb. kranten, tijdschriften, dozen, reclame-drukwerk, …
 • Gevaarlijke afvalstoffen : vb. grote hoeveelheden van afvalstoffen die vermeld zijn onder KGA hiervoor.
 • Textielafval

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

Opmerking: normaal huishoudelijk afvalwater dat kleine hoeveelheden van deze afvalstoffen bevat mag vanzelfsprekend wel geloosd worden in de riolering : vb. afwaswater, spoelwaters, afvalwater van het reinigen van vloeren en andere oppervlakken, toiletafvalwater met normale hoeveelheden wc-reiniger,…

Belangrijk: indien het afvalwater afkomstig van het ledigen van septische putten, het reinigen en ontstoppen van rioleringen, het ledigen van vetafscheiders en het ledigen van bezinkputten geweigerd wordt bij onze verwerkers omwille van de aanwezigheid van een of meer van de hiervoor vermelde afvalstoffen, ziet Maxi Cleaning bvba zich verplicht om de eventuele meerprijs te factureren aan de afvalproducent. Deze meerprijs kan ondermeer het gevolg zijn van:

 • De scheiding van de verschillende afvalfracties
 • Het aanbieden van het afval(water) bij een andere verwerker
 • Bijkomend transport van het afval(water)
 • Tijdelijke opslag van het afval(water) in afwachting van de verwerking

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Maxi Cleaning sprl :

 • tel 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be

De informatie in deze fiche is gebaseerd op de stand van de wetgeving in november 2018.