Cuves à mazout > 5 000 litre et autres produits dangereux

Informatiefiche: afvalstoffen inzameling

Activiteit: ledigen en reinigen van opslagtanks voor brandstoffen en andere gevaarlijke producten bij bedrijven en opslagtanks voor stookolie van meer dan 5000 L en andere gevaarlijke producten bij particulieren.

En Flandre, la collecte des déchets est réglementée par le « décret cycles de matériaux et déchets » ainsi que par le « Vlarema ». L’article 6.1.1.4 du Vlarema impose aux collecteurs, commerçants et agents de déchets de communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être collectés séparément.

Deze informatiefolder heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de verschillende voorschriften met betrekking tot de afvalstoffen die niet mogen gedeponeerd worden in een opslagtank voor gevaarlijke producten indien deze niet speciaal voor het betreffende afval bestemd is.

De volgende afvalstoffen moeten apart ingezameld worden en mogen bijgevolg niet gedeponeerd worden in een opslagtank voor gevaarlijke producten die niet specifiek bestemd is voor de vermelde producten:

 • afgewerkte olie: vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten,…
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten: vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…
 • Klein gevaarlijk afval (KGA) van bedrijfsmatige oorsprong:
  • les restes de peinture, encres, colles et résines : p. ex. peinture, laque, vernis, agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline, colles, résines, silicones, colorants, toner, encres, encres d’impression
  • les huiles et graisses : p. ex. huile pour meuble, encaustique, carburants
  • les solvants : p. ex. dégraissants, produits de teinturerie, détachants, produits mordants et décapants, trichloréthylène, tétrachloréthylène, chloroforme, éther de pétrole, éther, essence de nettoyage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène, white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants de cellulose, glycol, antigel …
  • les acides : p. ex. acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment, acide sulfurique, acide de batterie, acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique, liquides de fixation et liquides de bains d’arrêt
  • les bases : p. ex. dégraissants, déboucheurs, soude caustique, lessive de soude, lessive de potasse, ammoniac, produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, eau de Javel, hypochlorites, hypochlorates, produits de développement, activateurs et additifs photographiques
  • les produits de nettoyage : p. ex. savons, poudres à lessiver, détergents pour WC, produits de rinçage pour vaisselle, produits de nettoyage des métaux, produits d’élimination de la rouille, cire pour voiture
   les produits de nettoyage : p. ex. savons, poudres à lessiver, détergents pour WC, produits de rinçage pour vaisselle, produits de nettoyage des métaux, produits d’élimination de la rouille, cire pour voiture
  • stoffen of producten met kwik: vb. kwikthermometers;
  • KGA met gemengde samenstelling: vb. restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen,…
 • Gevaarlijke afvalstoffen : vb. grote hoeveelheden van afvalstoffen die vermeld zijn onder KGA hiervoor.
 • Textielafval

Deze afvalstoffen moeten apart ingezameld worden in geschikte recipiënten en moeten overhandigd worden aan een afvalstoffen-inzamelaar, -handelaar of -makelaar of aan een verwerkingsinstallatie die hiertoe erkend/vergund is.

Belangrijk: indien het afval afkomstig van het ledigen van opslagtanks voor gevaarlijke producten geweigerd wordt bij onze verwerkers omwille van de aanwezigheid van een of meer van de hiervoor vermelde afvalstoffen, ziet Maxi Cleaning bvba zich verplicht om de eventuele meerprijs te factureren aan de afvalproducent. Deze meerprijs kan ondermeer het gevolg zijn van:

 • De scheiding van de verschillende afvalfracties
 • Het aanbieden van het afval(water) bij een andere verwerker
 • Bijkomend transport van het afval(water)
 • Tijdelijke opslag van het afval(water) in afwachting van de verwerking

Wettelijke verplichtingen bij het buiten gebruik stellen van een opslagtank voor gevaarlijke producten:

 • Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden.
 • Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- (stookolie, diesel, stoddard solvent,…) en/of P4-producten (motorolie, andere smeermiddelen, hydraulische olie,…) bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.
 • Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Maxi Cleaning sprl :

 • tel 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be