Algemene voorschriften

Algemene voorschriften voor gescheiden inzameling bij bedrijven.

De afvalinzameling in Vlaanderen wordt gereglementeerd door het “materiaalkringlopen en afvalstoffen decreet” en het “Vlarema”. Het artikel 6.1.1.4 van het Vlarema legt de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars ondermeer op om informatie te verstrekken aan de afvalproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden ingezameld.

Deze informatiefolder heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de algemene voorschriften met betrekking tot de gescheiden inzameling van afvalstoffen bij particulieren.

Ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling.

Afvalstoffen met terugnameplicht of die vallen onder een collectief plan

 • Afgedankte voertuigen
 • Afvalbanden
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afgedankte batterijen en accu’s
 • Afgewerkte olie vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten,…
 • Oude en vervallen geneesmiddelen
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…
 • Afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Afvallandbouwfolies
 • Gebruikte injectienaalden vb. insulinespuiten, pennaalden,…

 

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden:
via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

 • Via een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar
 • Via afgifte bij de handelaar waar men de producten heeft aangeschaft of waar men nieuwe gelijkaardige producten koopt
 • Geneesmiddelen kunnen afgegeven worden in een apotheek.

De overige afvalstoffen waarvoor een gescheiden inzameling verplicht is

 • Klein gevaarlijk afval (KGA):
  • resten van verven, inkten, lijmen, harsen: verf, lak, vernis, houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline, lijm, hars, siliconen, filmafval, kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens;
  • olie en vet: meubelolie, boenwas, brandstoffen;
  • solventen: ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen, gechloreerde koolwaterstoffen (trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform,…), ontvlambare oplosmiddelen (petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen,…), verdunners (white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners,…), gefluoreerde schoonmaakmiddelen, glycol, antivries, formol;
  • zuren: zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen, zwavelzuur, accuzuur, salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur, fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
  • basen: ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak, bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten, fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
  • schoonmaakmiddelen: zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, autowax;
  • stoffen of producten met kwik: gasontladingslampen, kwikthermometers;
  • kga met gemengde samenstelling: restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen, fotografisch zilver, vuurwerk en andere ontplofbare stoffen van met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong, met uitzondering van munitie, rookdetectoren;
  • verpakkingen met of zonder restanten van kga, zoals hiervoor vermeld
 • Recycleerbaar papier en karton: vb. kranten, tijdschriften, dozen,…
 • glazen flessen en bokalen;
 • groenafval;
 • textielafval;
 • puin;
 • asbestcement-houdende afvalstoffen;
 • pmd-afval : afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
 • gevaarlijke afvalstoffen;
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • recycleerbare harde kunststoffen
 • geëxpandeerd polystyreen
 • folies

Ten minste de volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of, indien aantoonbaar niet mogelijk, naderhand uitgesorteerd worden:

 • houtafval
 • metaalafval

 

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden :

 • Via een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar
 • In bepaalde gemeenten kunnen de (kleine) bedrijven ook gebruik maken van de georganiseerde ophalingen en/of van de containerparken.

 

Verschillende niet-gevaarlijke droge afvalfracties die door de afvalstoffenproducent gesorteerd zijn, mogen in hetzelfde recipiënt worden samengevoegd met het oog op de inzameling ervan als ze worden overgebracht naar een vergunde sorteerinrichting waar ze volledig gesorteerd worden. Het samenvoegen mag de volledige uitsortering en de verwerking van de homogene afvalfracties niet verhinderen.

Opmerking: normaal bedrijfsafvalwater dat kleine hoeveelheden van deze afvalstoffen bevat, mag vanzelfsprekend geloosd worden in de riolering voor zover de concentratie van de gevaarlijke stoffen in het afvalwater lager is dan de toepasselijke lozingsvoorwaarden (zie indelingscriteria Gevaarlijke Stoffen, lozingsvergunning, milieuvergunning,…): vb. afwaswater, spoelwaters, afvalwater van het reinigen van vloeren en andere oppervlakken, toiletafvalwater met normale hoeveelheden wc-reiniger,…

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met Maxi Cleaning bvba :

 • tel: 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be

 

De informatie in deze fiche is gebaseerd op de stand van de wetgeving in november 2018.