Opslagtanks brandstof en andere gevaarlijke producten

Activiteit: ledigen en reinigen van opslagtanks voor brandstoffen en andere gevaarlijke producten bij bedrijven

De afvalinzameling in Vlaanderen wordt gereglementeerd door het “materiaalkringlopen en afvalstoffen decreet” en het “Vlarema”. Het artikel 6.1.1.4 van het Vlarema legt de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars ondermeer op om informatie te verstrekken aan de afvalproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden ingezameld.

Deze informatie heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de verschillende voorschriften met betrekking tot de afvalstoffen die niet mogen gedeponeerd worden in een opslagtank voor gevaarlijke producten indien deze niet speciaal voor het betreffende afval bestemd is.

De volgende afvalstoffen moeten apart ingezameld worden en mogen bijgevolg niet gedeponeerd worden in een opslagtank voor gevaarlijke producten die niet specifiek bestemd is voor de vermelde producten:

 • afgewerkte olie: vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten,…
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten: vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…
 • Klein gevaarlijk afval (KGA) van bedrijfsmatige oorsprong:
  • resten van verven, inkten, lijmen, harsen : vb. verf, lak, vernis, houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline, lijm, hars, siliconen, kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten
  • olie en vet: vb. meubelolie, boenwas, brandstoffen;
  • solventen: vb. ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform, petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners, glycol, antivries, …
  • zuren: vb. zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen, zwavelzuur, accuzuur, salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur, fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
  • basen: vb. ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak, bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater (Javel), hypochlorieten, hypochloraten, fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
  • schoonmaakmiddelen: vb. zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, autowax;
  • stoffen of producten met kwik: vb. kwikthermometers;
  • KGA met gemengde samenstelling: vb. restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen,…
  • Gevaarlijke afvalstoffen : vb. grote hoeveelheden van afvalstoffen die vermeld zijn onder KGA hiervoor.
  • Textielafval
   Deze afvalstoffen moeten apart ingezameld worden in geschikte recipiënten en moeten overhandigd worden aan een afvalstoffen-inzamelaar, -handelaar of -makelaar of aan een verwerkingsinstallatie die hiertoe erkend/vergund is.

Belangrijk: Indien het afval afkomstig van het ledigen van opslagtanks voor gevaarlijke producten geweigerd wordt bij onze verwerkers omwille van de aanwezigheid van een of meer van de hiervoor vermelde afvalstoffen, ziet Maxi Cleaning bvba zich verplicht om de eventuele meerprijs te factureren aan de afvalproducent. Deze meerprijs kan ondermeer het gevolg zijn van:

 • De scheiding van de verschillende afvalfracties
 • Het aanbieden van het afval(water) bij een andere verwerker
 • Bijkomend transport van het afval(water)
 • Tijdelijke opslag van het afval(water) in afwachting van de verwerking

Wettelijke verplichtingen bij het buiten gebruik stellen van een opslagtank voor gevaarlijke producten:

 • Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden.
 • Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van brandstoffen bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.
 • Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

 

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met Maxi Cleaning bvba:

 • tel 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be

 

De informatie in deze fiche is gebaseerd op de stand van de wetgeving in november 2018.