Wetgeving mazouttank

Wie zijn oude mazouttank buiten werking stelt, is verplicht de tank leeg te maken en te verwijderen of te neutraliseren.

Wetgeving Vlarem II over mazouttanks

Wanneer verwijderen van de mazouttank om praktische redenen niet mogelijk is, dient u de tank te neutraliseren: reinigen, ledigen en op te vullen met een materiaal dat niet reageert met de omgeving, zoals zand. Deze werken moeten worden uitgevoerd door een erkend technicus.

Maxi Cleaning beschikt over de nodige vergunningen om u een officieel certificaat af te leveren. Letterlijk verwoordt Vlarem II het zo:

Hoofdstuk 6.5.PARTICULIERE STOOKOLIETANKS MET EEN WATERINHOUD VAN MINDER DAN 5.000 LITER

Vervangen bij art. 206 B.Vl.Reg. 19 september 2008,B.S. 27 januari 2009.

Artikel 6.5.5.5. Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van afval dienen de houders van een opslaginstallatie die de eigenaar definitief buitengebruik stelt, geledigd.

Rechtstreeks in de grond ingegraven houders dienen bovendien verwijderd; bij onmogelijkheid om de houder te verwijderen dient in overleg met een erkende technicus, de houder gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. Alle nodige maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Naar aanleiding van de buitengebruikstelling van de rechtstreeks in de grond ingegraven houder en vanaf 1 maart 2009 stelt de erkende technicus een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

Gewijzigd bij art. 32B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009.