Septische putten, riolen, vetafscheiders, bezinkputten

Informatiefiche: Afvalstoffen inzameling

Activiteit: Ledigen van septische putten, reinigen en ontstoppen van rioleringen, ledigen van vetafscheiders en ledigen van bezinkputten bij particulieren.

De afvalinzameling in Vlaanderen wordt gereglementeerd door het “materiaalkringlopen en afvalstoffen decreet” en het “Vlarema”. Het artikel 6.1.1.4 van het Vlarema legt de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars ondermeer op om informatie te verstrekken aan de afvalproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden ingezameld.

Deze informatiefolder heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de verschillende voorschriften met betrekking tot de afvalstoffen die niet mogen geloosd worden in de riolering, ongeacht of deze lozing rechtstreeks gebeurt of via een behandelingsinstallatie zoals een septische put, een vetafscheider, een bezinkput, enz. Deze afvalstoffen kunnen ingedeeld worden in 2 groepen : (1) de afvalstoffen met terugnameplicht of die vallen onder een collectief plan en (2) de overige afvalstoffen waarvoor een gescheiden inzameling verplicht is. 

De volgende afvalstoffen moeten apart ingezameld worden en mogen bijgevolg niet geloosd worden in de riolering:

Afvalstoffen met terugnameplicht of die vallen onder een collectief plan:

 • afgewerkte olie: vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten, …
 • oude en vervallen geneesmiddelen
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten: vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…
 • gebruikte injectienaalden: vb. insulinespuiten, pennaalden,…
 • gebruikte wegwerpluiers

 

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

Geneesmiddelen kunnen afgegeven worden in een apotheek.

De overige afvalstoffen waarvoor een gescheiden inzameling verplicht is

 • klein gevaarlijk afval (KGA):
  • resten van verven, inkten, lijmen, harsen : vb. verf, lak, vernis, houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline, lijm, hars, siliconen, kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten
  • olie en vet: vb. meubelolie, boenwas, brandstoffen;
  • solventen: vb. ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform, petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners, glycol, antivries, …
  • zuren: vb. zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen, zwavelzuur, accuzuur, salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur, fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
  • basen: vb. ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak, bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater (Javel), hypochlorieten, hypochloraten, fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
  • schoonmaakmiddelen: vb. zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, autowax;
  • stoffen of producten met kwik: vb. kwikthermometers;
  • KGA met gemengde samenstelling: vb. restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen, …
 • recycleerbaar papier en karton: vb. kranten, tijdschriften, dozen, reclame-drukwerk, …

 

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

Opmerking: normaal huishoudelijk afvalwater dat kleine hoeveelheden van deze afvalstoffen bevat mag vanzelfsprekend wel geloosd worden in de riolering : vb. afwaswater, spoelwaters, afvalwater van het reinigen van vloeren en andere oppervlakken, toiletafvalwater met normale hoeveelheden wc-reiniger,…

Belangrijk: indien het afvalwater afkomstig van het ledigen van septische putten, het reinigen en ontstoppen van rioleringen, het ledigen van vetafscheiders en het ledigen van bezinkputten geweigerd wordt bij onze verwerkers omwille van de aanwezigheid van een of meer van de hiervoor vermelde afvalstoffen, ziet Maxi Cleaning bvba zich verplicht om de eventuele meerprijs te factureren aan de afvalproducent. Deze meerprijs kan ondermeer het gevolg zijn van:

De scheiding van de verschillende afvalfracties
Het aanbieden van het afval(water) bij een andere verwerker
Bijkomend transport van het afval(water)
Tijdelijke opslag van het afval(water) in afwachting van de verwerking

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met Maxi Cleaning bvba :

 • tel 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be

 

De informatie in deze fiche is gebaseerd op de stand van de wetgeving in november 2018.