Stookolietanks < 5000 liter

Informatiefiche: afvalstoffen inzameling

Activiteit: ledigen en reinigen van opslagtanks voor stookolie van minder dan 5000 L bij particulieren.

De afvalinzameling in Vlaanderen wordt gereglementeerd door het “materiaalkringlopen en afvalstoffen decreet” en het “Vlarema”. Het artikel 6.1.1.4 van het Vlarema legt de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars ondermeer op om informatie te verstrekken aan de afvalproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden ingezameld.

Deze informatiefolder heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de verschillende voorschriften met betrekking tot de afvalstoffen die niet mogen gemengd worden. 

De volgende afvalstoffen moeten apart ingezameld worden en mogen bijgevolg niet gedeponeerd worden in een opslagtank voor brandstoffen:

 • afgewerkte olie: vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten,…
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten: vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…
 • Klein gevaarlijk afval (KGA):
  • resten van verven, inkten, lijmen, harsen : vb. verf, lak, vernis, houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline, lijm, hars, siliconen, kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten
  • olie en vet: vb. meubelolie, boenwas, brandstoffen;
  • solventen: vb. ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform, petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners, glycol, antivries, …
  • zuren: vb. zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen, zwavelzuur, accuzuur, salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur, fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
  • basen: vb. ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak, bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater (Javel), hypochlorieten, hypochloraten, fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
  • schoonmaakmiddelen: vb. zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, autowax;
  • stoffen of producten met kwik: vb. kwikthermometers;
  • KGA met gemengde samenstelling: vb. restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen,…
   Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

 

Belangrijk: indien het afval afkomstig van het ledigen opslagtanks voor brandstoffen geweigerd wordt bij onze verwerkers omwille van de aanwezigheid van een of meer van de hiervoor vermelde afvalstoffen, ziet Maxi Cleaning bvba zich verplicht om de eventuele meerprijs te factureren aan de afvalproducent. Deze meerprijs kan ondermeer het gevolg zijn van:

 • De scheiding van de verschillende afvalfracties
 • Het aanbieden van het afval(water) bij een andere verwerker
 • Bijkomend transport van het afval(water)
 • Tijdelijke opslag van het afval(water) in afwachting van de verwerking

Wettelijke verplichtingen bij het buiten gebruik stellen van een opslagtank voor stookolie:

 • De houders van een opslaginstallatie moet geledigd worden indien de eigenaar deze definitief buiten gebruik stelt.
 • Alle nodige maatregelen moeten worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de opslagtank deskundig te laten reinigen na het ledigen.
 • Rechtstreeks in de grond ingegraven houders dienen bovendien verwijderd te worden
 • Bij onmogelijkheid om de houder te verwijderen dient in overleg met een erkende technicus, de houder gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal.
 • Naar aanleiding van de buitengebruikstelling van de rechtstreeks in de grond ingegraven houder stelt de erkende technicus een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

 

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met Maxi Cleaning bvba :

 • tel 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be